Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

rajstopy.shop

obowiązuje od dnia 01-05-2020 roku

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KUPONY RABATOWE
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.rajstopy.shop kładzie szczególny nacisk na dbanie o prawa konsumenta. Konsument posiada prawa przyznane mu w Ustawie o Prawach Konsumenta i nie może się ich zrzec. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają jakiekolwiek prawa konsumentów przysługujące im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

&1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1.1 Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.rajstopy.shop prowadzony jest przez T&A Company Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000705281, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Miasta Bielska-Białej, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, Spółka posiada: adres miejsca wykonywania działalności ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała, adres do doręczeń: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372702329, REGON 368798300, adres poczty elektronicznej: biuro@rajstopy.shop.

&1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów( klientów ), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

&1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe sprzedawcy).

&1.4 Definicje:

&1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

&1.4.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta dla klienta.

&1.4.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

&1.4.4 KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

&1.4.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

&1.4.6 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

&1.4.7 NEWSLETTER – Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

&1.4.8 PUNKTY – dodatkowa funkcjonalność Konta, polegająca na zbieraniu wirtualnych punktów zapisywanych w ramach Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Przyznawane Klientowi przez Sprzedawcę tytułem zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz umożliwiające dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży na warunkach zawartych w załączniku do Regulaminu.

&1.4.9 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

&1.4.10 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

&1.4.11 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.rajstopy.shop na platformie sklepowej Shoper.

&1.5 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – T&A Company Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000705281, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu rejonowego dla Miasta Bielska-Białej, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała, adres do doręczeń: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372702329, REGON 368798300, adres poczty elektronicznej: biuro@rajstopy.shop.

&1.5.1 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

&1.5.2 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

&1.5.3 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

&1.5.4 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

&1.5.5 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

&2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

&2.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

&2.1.1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu w pole „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

&2.1.1.1 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rajstopy.shop com lub też pisemnie na adres ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała.

&2.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres stacjonarny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

&2.1.2.1 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

&2.1.3 Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się” a następnie po potwierdzeniu poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ze Sklepu Internetowego.

&2.1.4 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rajstopy.shop lub też pisemnie na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała.

&2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (komputer, laptop, smartphone, tablet); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.2 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.2 i wyższej, Opera w wersji 7.5 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.1.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

&2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

&2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:

&2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

&2.4.2 pisemnie na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała;

&2.4.3 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rajstopy.shop;

&2.4.4 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

&2.4.5 Usługodawca odpowiada niezwłocznie na reklamację, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

&3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

&3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

&3.2  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

&3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

&3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

&3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

&3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

&4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

&4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

              Bank: ING

              Numer rachunku dla waluty PLN: 51 1050 1070 1000 0090 8029 7816

              Numer rachunku dla waluty EUR: 29 1050 1070 1000 0090 8029 7824

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

- Płatność Punktami na warunkach zawartych w załączniku do Regulaminu.

&4.1.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Dostawy”.

&4.2 Termin płatności:

&4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności jednym z wyżej wymienionych sposobów w punkcie 4.1, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

&5 KUPONY RABATOWE

&5.1.1 Sprzedający może wydawać kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

&5.1.2 Kupony rabatowe mogą być ważne tylko przez określony, podany na nich okres.

&5.1.3 Kupony rabatowe mogą mieć ograniczenia dot. minimalnego zamówienia (ilościowego lub wartościowego).

&5.1.4 Kupon rabatowy może być wykorzystany do zapłaty wyłącznie przez Klienta do którego kupon został skierowany/wyemitowany.

&5.1.5 Jeśli Klient złoży zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość kuponu rabatowego, nie otrzyma zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota kuponu wygaśnie.

&5.1.6 Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

&5.1.7 W przypadku gdy wartość kuponu rabatowego nie pokrywa kwoty z zamówienia danego Klienta, należy dopłacić różnicę korzystając z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

&5.1.8 Warunkiem zrealizowania kuponu rabatowego za zapisanie się do Newslettera, jest:

- założenie Konta na stronie Sklepu Internetowego:

- podanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się” a następnie potwierdzenie poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ze Sklepu Internetowego.

&5.1.9 Kupony rabatowe za zapisanie się do Newslettera, są możliwe do zrealizowania w terminie 2 dni roboczych. 

&6. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

&6.1 Produkt dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej  i innych krajów wskazanych w zakładce „Płatności i Dostawy”.

& 6.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

&6.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka pocztowa,

- Przesyłka kurierska,

- Paczkomaty InPost.

&6.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od następnego dnia roboczego po wpływie płatności na konto bankowe Sprzedawcy.

&7 REKLAMACJA PRODUKTU 

&7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

&7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt, który nie posiada wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

&7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

&7.4 pisemnie na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała;

&7.5 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rajstopy.shop;

&7.6 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

&7.7 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

&7.8 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

&8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

&8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . 

&8.2 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt informacyjny (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

&8.3 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

&8.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

&9  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 5 MAJA 2020 ROKU)

&9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

pisemnie na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rajstopy.shop;

&9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”.

&9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

&9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

&9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

&9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała.

&9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

&9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

&9.9 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

&10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

&10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

&10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

&10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

&10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

&10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

&10.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

&10.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

&11  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

&11.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 

&11.2 Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zapisanie się do Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w & 5.1.8 oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter.

&11.3 Potencjalni odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

&11.4 Klient, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub poprzez usługę Paczkomaty InPost Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

&11.5 Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe i wybranej firmie wystawiającej faktury.

&11.6 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

&11.7 Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: ul. Lipnicka 141, 43-300 Bielsko-Biała;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rajstopy.shop  

&11.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

&11.9 Szczegółowe dane dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

&12  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

&12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

&12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik do Regulaminu

 

Warunki przyznawania Punktów w Sklepie Internetowym

 1. Punkty mogą zostać przyznane jedynie Klientowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego z prowadzona przez siebie działalnością gospodarczą, posiadającemu Konto w Sklepie Internetowym.

1.1. Warunkiem otrzymania Punktów przez Klienta jest złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym przez Klienta zalogowanego na swoje Konto (Klient może się zalogować na Konto zarówno przed, jak i w trakcie składania Zamówienia).

1.2. Klientowi przyznawane są Punkty tytułem zawieranych i opłaconych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym zgodnie z następującym przelicznikiem:

5 złotych wartości Umowy Sprzedaży = 1 Punkt

1.3. Punkty są naliczane od całych złotówek zaokrąglając je w dół.

1.4. Do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się związanych z nią kosztów dostawy.

1.5. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą nie uwzględnia się wartości Umów Sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił w ramach skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

1.6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umów Sprzedaży od wartości których zostały Klientowi przyznane Punkty, które jeszcze przed odstąpieniem od umowy zostały wykorzystane przez Klienta do zapłaty tytułem kolejnej Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia ze zwracanej płatności kwoty odpowiadającej wartości Umowy Sprzedaży dla której płatność nastąpiła za pomocą Punktów.

1.7. Punkty przyznawane są Klientowi automatycznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

1.8. Punkty nie są przyznawane w przypadku Umów Sprzedaży, w których Klient jako sposób wybrał płatność Punktami.

 1. Warunki dokonywania płatności Punktami w Sklepie Internetowym

2.1 Klient posiadający Punkty może za ich pomocą dokonać płatności tytułem Umowy Sprzedaży. W przypadku płatności Punktami konieczne jest uiszczenie całej ceny Umowy Sprzedaży za pomocą Punktów, z wyłączeniem kosztów dostawy.

2.2. Punkty posiadane przez Klienta widoczne są w panelu Konta w zakładce „Program lojalnościowy”. Klient, który chce dokonać płatności Punktami powinien wybrać stosowną opcję w Formularzu Zamówienia oraz podać ilość z posiadanych przez siebie Punktów, którymi chce dokonać płatności tytułem Umowy Sprzedaży (Klient może wykorzystać wszystkie posiadane Punkty albo tylko część. Klient może opłacić Punktami Umowę Sprzedaży jedynie w całości). Następnie w kolejnych krokach Formularza Zamówienia wartość Umowy Sprzedaży zostanie odpowiednio automatycznie obniżona o ilość wykorzystanych Punktów przez Klienta.

2.3 Punkty są ważne w okresie posiadania konta w sklepie internetowym rajstopy.shop.

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl